051-38431199 : تلفن تماس

عنوان طرح تحقيق (پروپوزال)

عنوان طرح تحقيق (پروپوزال)

نخستين گام در انجام تحقيق، تعيين عنوان تحقيق است. هيچ پژوهشگري نمي‎تواند بدون مشخص شدن عنوان تحقيق، پژوهش را آغاز كند. عنوان به منزله مقصد و طرح نهايي انجام پژوهش است و لذا در تعيين و انتخاب آن توجه به نكات زير ضروري است:

الف) بهتر است عنوان تحقيق نه خيلي كوتاه و نه خيلي طولاني، بلكه مختصر، جامع، رسا و غير سوالي باشد.

ب) بهتر است در ابتداي عنوان از واژه‎هايي چون: بررسي، ارائه الگو، مطالعه، طراحي، تحليلي بر، تبيين و …. استفاده شود.

پ) بهتر است در عنوان تحقيق به نوعي متغير‎هاي مستقل و وابسته نشان داده شوند.

ت) موضوع تحقيق بايد نو و جديد باشد.

ث) عنوان پژوهش بايد ارزش تحقيق داشته باشد.

ج) پژوهشگر بايد توان انجام تحقيق را داشته باشد.

چ) موضوع تحقيق در حوزه كاري و تخصصي پژوهشگر باشد.

ح) موضوع پژوهش بايد به گونه‎اي باشد كه جامعه به انجام تحقيق در مورد آن نيازمند باشد و پژوهش بتواند با نتايج خود مشكلي را از جامعه برطرف كند.

خ) پژوهشگر به عنوان تحقيق و انجام پژوهش در مورد آن ميل و علاقه داشته باشد.

د) موضوع تحقيق بايد عملي و اجرائي بوده و قابليت انجام تحقيق را داشته باشد .

ذ) عنوان تحقيق بايد به گونه‎اي باشد كه هدف‎هاي تحقيق را بيان كند .

ر) بهتر است در عنوان تحقيق، قلمرو مكاني و محدوده زماني پژوهش مشخص گردد.

 

 

 

عنوان طرح تحقيق (پروپوزال)

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top