متغیر و انواع آن: (قسمت اول)

در آمار متغیر عنصری است که محقق قصد اندازه گیری آن‌را دارد و با توجه به اهداف اختصاصی تعیین می‌شود.

...

 

 

متغیر و انواع آن: (قسمت دوم)

در روش دیگری از تقسیم بندی متغیرها، متغیر بر اساس اهداف تحقیق و نقش متغیر در مطالعه به 4 حالت تقسیم ...

انتخاب آزمون‌های آماری مناسب

 بعد از جمع‌آوری و توصیف داده‌‌ها، متناسب با هدف مطالعه و نوع متغیرهای موجود، به تحلیل، تفسیر و ...

انتخاب آزمون آماری مناسب

چه آزمونی برای تجزیه و تحلیل آماری باید استفاده کنم؟ جدول زیر دستورالعمل های کلی برای انتخاب یک تجزیه و تحلیل ...

نکاتی پیرامون فراتحلیل (Meta-Analysis)

ممکن است مطالعات کارآزمایی انجام شده روی گروه‌های مختلف، کشورهای مختلف نتایج یکسانی نداشته باشند. حال ...